Deutch | Polish

gościmy


  Dzisiaj 407047        
             
  Wszystkich   751022        
statystyka
polska Polska
niemcy Niemcy
usa U.S.A  
anglia Wlk. Brytania
inne Inne
galeria

Diagnostyka

Podstawą kryteriów rozpoznania otępienia w chorobie Alzheimera powinno być DSM-IV, natomiast NINCDS-ADRDA powinny stanowić kryteria uzupeniające.
 

KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE OTĘPIENIA TYPU ALZHEIMEROWSKIEGO WG DSM-IV
( American Psychiatric Association-APA, 1994)

A. Rozwój licznych deficytów poznawczych przejawiających się przez:
(1)zaburzenia pamięci (osłabiona zdolność do uczenia się nowych albo przypominania poprzednio wyuczony informacji);
(2)obecność jednego lub więcej z następujących objawów:
(a) afazja
(b) apraksja
(c) agnozja
(d)zaburzenie działań wykonawczych (planowanie, organizacja, abstrakcja)
B. Zaburzenia poznawcze w kryterium A1 i A2 powodują znaczące zaburzenie funkcjonowania społecznego lub zawodowego i wykazują znaczące pogorszenie w porównaniu z poprzednim poziomem funkcjonowania.
C. Przebieg charakteryzuje się stopniowym początkiem i ciągłym narastaniem zaburzeń poznawczych.
D. Zaburzenia poznawcze w kryterium A1 i A2 nie są spowodowane żadną z wymienionych przyczyn:
inne stany patologiczne oun powodujące deficyt pamięci i poznawania (otępienie naczyniopochodne, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, krwiak, wodogłowie normotensyjne, guz),
(1)choroby układowe, o których wiadomo, że są przyczyną otępienia (niedoczynność tarczycy, awitaminoza B12, niedobór kwasu foliowego, niacyny, hiperkalcemia, kiła układu nerwowego, HIV),
(2)stany spowodowane substancjami toksycznymi
E. Deficyty poznawcze nie występują wyłącznie z zaburzeniami świadomości.

KRYTERIA KLINICZNE ROZPOZNANIA CHOROBY ALZHEIMERA WG NINCDS-ADRDA

I. Kryteria klinicznego rozpoznania prawdopodobnej choroby Alzheimera:
Rozpoznanie choroby Alzheimeraustalane jest na podstawie: otępienie oceniane na podstawie badania klinicznego, udokumentowane w takich skalach, jak np. Króyka Skala Oceny Stanu Psychicznego (MMSE) lub Skala Demencji Blesseda oraz potwierdzone w badaniu neuropsychologicznym deficyty w zakresie conajmniej dwóch funkcji poznawczych, postępujący charakter zaburzeń pamięci i innych funkcji poznawczych, nieobecność zaburzeń świadomości, początek zachorowania pomiędzy 40. a 90. rokiem życia , najczęściej powyżej 65. roku, nieobecność chorób ogólnoustrojowych i innych chorób mózgu.
Rozpoznanie prawdopodobnej choroby Alzheimerajest dodatkowo potwierdzone przez:
postępujące zaburzenia wyższych czynności nerwowych, takich jak afazja, apraksja i agnozja
zaburzenie aktywnośći życia codziennego i zmiana wzorców zachowania
występowanie podobnych zaburzeń w rodzinie, szczególnie, jeśli były potwierdzone badaniem neuropsychologicznym
badania laboratoryjne
- prawidłowy wynik badania płynu mózgowo-rdzenieowego
- zapis EEG prawidłowy lub zmiany nieswoiste, np. pojawienie się czynności wolnej
- zanik mózgu w tomografii komputerowej z progresją zmian udokumentowaną w kolejnych
badaniach
Objawy, które mogą występować w prawdopodobnej chorbie Alzheimera, po wykluczeniu innych przyczyn otepienia:
okres stabilizacji objawów przy postępującym przebiegu choroby,
objawy towarzyszące: przygnębiebie, bezsenność, nietrzymanie afektu, złudzenia, omamy, urojenia, mysli katastroficzne, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia seksualne, spadek masy ciała, inne zaburzenia neurologiczne, szczególnie u chorych w zaawansowanej postaci choroby, w tym: objawy ruchowe, takie jak wzrost napięcia mięśniowego, mioklonie, zaburzenia chodu, napady padaczkowe w zaawansowanym stadium choroby, prawidłowy obraz mózgu z badaniu TK.
Objawy nasuwające duże wątpliowości co do rozpoznania prawdopodobnej choroby Alzheimera: nagły udarowy początek, ogniskowe objawy neurologiczne, takie jak: niedowład połowiczy, zaburzenia czucia, ubytki w polu widzenia i zaburzenia koordynacji występujące we wczesnym stadium choroby, napady padaczkowe lub zaburzenia chodu na początku lub we wczesny okresie choroby.

II. Kliniczne rozpoznanie możliwej choroby Alzheimera:
może być ustalone na podstawie stwierdzenia zespołu otępiennego przy nieobecnościinnych chorób neurologicznych, psychicznych i ogólnoustrojowych, które mogłyby być pzryczyną otępienia, a także w przypadkuach z nietypowym początkiem, objawami klinicznymi i przebiegiem choroby; może być przyjęte w obecności innych chorób mogących powodować otępienie, które jednak w tym przypadku nie są uważane za jego przyczynę, powinno być zastosowane w pracy naukowej w przypadku stopniowego narastania znacznego deficytu jednej funkcji poznawczej przy braku innych możliwych do przyjęcia przyczyn.

III. Kryteria rozpoznania pewnej choroby Alzheimera:
kliniczne kryteria prawdopodobnej choroby Alzheimera oraz typowe zmiany histopatologiczne w materiale z biopsji lub autopsji.
 
 

Strona główna Historia budynku Galerie Zamówienia Publiczne Ogłoszenia Napisz do Nas